recht van opzegging

de consument is een natuurlijke Persoon die een rechtshandeling afsluit, die voornamelijk noch van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegewezen.

Herroepingsrecht

u heeft het recht, binnen de 14 (veertien) dagen, zonder opgave van redenen deze overeenkomst in te trekken en de goederen zal aan u worden geretourneerd. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag dat u of een derde partij benoemd door u, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit genomen of. heeft. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u ons (bedrijf AZ-Levering Vertriebs GmbH, Bräugasse 9, 94469 Deggendorf, telefoon: 0991/99927827 , E-Mail adres: info@az-delivery.com door middel van een heldere Verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per Post, Fax of E-Mail) van uw besluit zich terug te trekken uit deze overeenkomst. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model voor herroeping is echter niet verplicht. Voor het observeren van de intrekking periode is voldoende dat u het verzenden van de kennisgeving over de uitoefening van het recht van herroeping voordat de opname termijn.

Gevolgen van de herroeping

Indien u afziet van uw contract, hebben wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het, dat u een andere wijze van levering dan door ons aangeboden, meest gunstige standaard levering geselecteerd, wordt onverwijld en ten laatste binnen de veertien dagen vanaf de dag van terugbetaling, waarop de kennisgeving over de annulering van deze overeenkomst met ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling we gebruiken dezelfde wijze van betaling als die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders is overeengekomen; in geen geval zult u kosten in rekening voor deze terugbetaling. We kunnen weigeren de terugbetaling totdat wij de Goederen terug ontvangen, of totdat u hebt mits bewijs dat u bent teruggekeerd van de Goederen, indien dit eerder is, de datum. Moet u de Goederen onmiddellijk en in elk geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons te verwittigen van uw herroeping van deze opdracht aan ons geretourneerd of overgedragen. De termijn is voldaan als u de verzending van de Goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de Goederen. Je moet betalen voor de waardevermindering van de Goederen, indien deze schade in waarde is te wijten aan de aard, de kenmerken en de werking van de Goederen die nodig zijn om te gaan met hen.

Uitsluiting of voortijdig vervallen zijn van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet voor overeenkomsten

voor de levering van Goederen die niet geprefabriceerd en waarvan de productie een individuele selectie of de vaststelling door de consument is bepalend of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
- voor de levering van Goederen die snel bederven of waarvan de vervaldatum overschreden is;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen, maar ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst te zijn geleverd en waarvan de huidige waarde van de schommelingen op de markt is afhankelijk van waar de ondernemer geen invloed heeft;
- voor de levering van Kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementen.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in de contracten

- de levering van verzegelde Goederen die om redenen van bescherming van de gezondheid of de Hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending, wanneer de verzegeling na de levering werd verwijderd;
- de levering van Goederen, indien deze na levering door hun aard niet onlosmakelijk verbonden met andere goederen, gemengde;
- de levering van audio-of video-opnamen of computerprogrammatuur in verzegelde verpakking als de afdichting na de levering was verwijderd.