Intrekking

Consumenten zijn natuurlijke personen die een juridische transactie aangaan voor doeleinden die grotendeels niet aan zijn beroepsactiviteit of zelfstandige kunnen worden toegeschreven.

Intrekking

U heeft het recht om binnen veertien dagen zonder redenen uit dit Verdrag te stappen.De wachttijd bedraagt veertien dagen na de datum waarop u of een door u aangewezen derde, met uitzondering van de vervoerder, het laatste voorwerp of de laatste goederen in bezit heeft genomen.hoed.Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (bedrijf AZ-Delivery Vertriebs GmbH, Braugasse 9, 94469 Deggendorf, telefoonnummer: 099199927827, e-mailadres: info@az-bezorging.com) geven door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract in te trekken,Informatie.U kunt gebruik maken van het bijgevoegde model formulier, maar dit is niet vereist.Om de herroepingsperiode te kunnen respecteren, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de herroepingsperiode de aankondiging van de uitoefening van het herroepingsrecht doet toekomen.

Gevolgen van intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering heeft gekozen dan de voordeligste standaardlevering die wij aanbieden),terugbetalen onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop de opzegging van dit contract van ons is ontvangen.Voor deze terugbetaling, gebruiken we dezelfde betaalmiddelen die u gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen met u; in geen geval zal u worden aangerekend vergoedingen voor deze terugbetaling.Wij kunnen de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggevorderd of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen heeft teruggegeven, welke datum dan ook.U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons teruggeven of overdragen.De termijn wordt gerespecteerd indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen stuurt.Zij dragen de rechtstreekse kosten van de teruggave van de goederen.{Kosten van de handelaren Verzameling:50:waarde:nohided} Zij zijn slechts aansprakelijk voor elk waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen te verifiëren.
Uitsluiting ofvoortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht bestaat niet in contracten

de levering van goederen die niet vooraf zijn vervaardigd en waarvoor de consument een individuele keuze of bepaling heeft gemaakt of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument;
voor de levering van goederen die snel zouden kunnen verdwijnen of waarvan de vervaldatum snel zou worden overschreden;
de levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen op basis van de sluiting van de overeenkomst, maar die kan worden geleverd uiterlijk dertig dagen na de sluiting van de overeenkomst en waarvan de werkelijke waarde afhangt van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
-voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerd met uitzondering van inschrijvingscontracten.

Het herroepingsrecht loopt voortijdig af bij contracten

de levering van verzegelde goederen die, om redenen van gezondheid of hygiëne, niet geschikt zijn voor terugkeer wanneer hun zegels na levering zijn verwijderd;
-voor de levering van goederen, indien zij op grond van hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn gemengd na levering;
het leveren van audio- of video-opnamen of computer software in een verzegelde verpakking wanneer het zegel na levering is verwijderd.
Model

(Indien u het contract wenst in te trekken, vul dit formulier in en stuur het terug.)

A
Handtekening
AZ-Delivery Vertriebs GmbH,
Aangepast gas 9
94469 Deggendorf

E-mail: info@az-delivery.com


Ik trek hierbij het door mij gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen in (*)

Bestemd op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(s)

Adres van de consument(s)

Ondertekening van de consument (alleen in geval van mededeling op papier)

Datum van
---------------------------------------
(*) Verwijdert indien van toepassing.

Bron: www.ra-plutte.de/herroeping-instructie-generator/